Zarządzenie Nr 0050.66.2021
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 9  kwietnia 2021 r.

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu
opłat za lokal użytkowy.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 13.033,51 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści trzy złote  51/100), przysługującej od 1  z tytułu opłat za świadczenia za zajmowany lokal użytkowy położony przy ul. Głównej   w Kudowie-Zdroju, na 25 (dwadzieścia pięć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    529,51 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;
2)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r;
3)    521,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2021r;
4)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2021r;
5)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2021r;
6)    521,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2021r;
7)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2021r;
8)    521,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2021r;
9)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2021r;
10)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2022r;
11)    521,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2022r;
12)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2022r;
13)    521,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2022r;
14)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2022r;
15)    521,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2022r
16)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2022r;
17)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
18)    521,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
19)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;
20)    521,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2022r;
21)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2022r;
22)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2023r;
23)    521,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2023r;
24)    521,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2023r;
25)    521,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2023r;


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku  z ochroną danych osobowych.
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.66.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.04.2021 10:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.04.2021 10:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 25