Zarządzenie Nr 0050.68.2021
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 9  kwietnia 2021 r.

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu
opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 6.885,19 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych  19/100), przysługującej od z tytułu opłat za świadczenia za zajmowany lokal mieszkalny położony przy ul. Słonecznej  w Kudowie-Zdroju, na 36 (trzydzieści sześć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1.    200,19 zł – płatne w terminie do 30.04.2021r.;
2.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r;
3.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2021r;
4.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2021r;
5.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2021r;
6.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2021r;
7.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2021r;
8.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2021r;
9.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2021r;
10.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2022r;
11.    191,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2022r;
12.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2022r;
13.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2022r;
14.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2022r;
15.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2022r
16.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2022r;
17.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
18.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
19.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;
20.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2022r;
21.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2022r;
22.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2023r;
23.    191,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2023r;
24.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2023r;
25.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2023r;
26.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2023r;
27.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2023r;
28.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2023r;
29.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2023r;
30.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2023r;
31.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2023r;
32.    191,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2023r;
33.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2023r;
34.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2024r;
35.    191,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2024r;
36.    191,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2024r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.68.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.04.2021 10:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.04.2021 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 18