Zarządzenie Nr  0050.70.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

 
w sprawie aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Aktualizuje się dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju na którą składa się:   
1.    Polityka Bezpieczeństwa Informacji, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju do stosowania zasad określonych w dokumentacji o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 310/2015 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 grudnia 2015 r.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

 
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.70.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.04.2021 10:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.04.2021 10:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 24