Zarządzenie nr 0050.73.2021                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
          z dnia  14  kwietnia 2021 roku   
       

w sprawie umorzenia należności z tytułu naprawienia szkody za zaprószenie ognia w lokalu przy ul. Głównej w Kudowie-Zdroju.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

 Działając z urzędu, umarza się należność z tytułu naprawienia szkody za zaprószenie ognia w lokalu przy ul. Głównej w Kudowie-Zdroju w kwocie 4.773,53 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 215,32 zł po 1 .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.73.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.04.2021 11:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.04.2021 11:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 19