Zarządzenie nr 0050.76.2021                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
    z dnia 20 kwietnia 2021 roku       


w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności  z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

1. Wyraża się zgodę na rozłożenie na 10 /dziesięć/ rat miesięcznych należności pieniężnej w wysokości 1836,00 zł/słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100/ z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym należnej od 1.
2. Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:  
            1)    183,60 zł - płatne w terminie do 31.05.2021r.
            2)    183,60 zł - płatne w terminie do 30.06.2021r.
            3)    183,60 zł - płatne w terminie do 31.07.2021r.
            4)    183,60 zł - płatne w terminie do 31.08.2021r.
            5)    183,60 zł - płatne w terminie do 30.09.2021r.
            6)    183,60 zł -  płatne w terminie do 31.10.2021r.
            7)    183,60 zł - płatne w terminie do 30.11.2021r.
           8)     183,60 zł -  płatne w terminie do 31.12.2021r.
           9)     183,60 zł - płatne w terminie do 31.01.2022r.
          10)    183,60 zł - płatne w terminie do 28.02.2022 r.                                                                   

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej ( pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.76.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.04.2021 11:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.04.2021 11:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 17