Zarządzenie Nr 0050.81.2021
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa -Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 2.861,59 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych  59/100), przysługującej od 1 z tytułu opłat za świadczenia za zajmowany lokal mieszkalny położony przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju, na 10 (dziesięć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    287,59 zł – płatne w terminie do 31.05.2021r;
2)    286,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2021r;
3)    286,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2021r;
4)    286,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2021r;
5)    286,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2021r;
6)    286,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2021r;
7)    286,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2021r;
8)    286,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2021r;
9)    286,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2022r;
10)    286,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2022r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.81.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.04.2021 12:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.04.2021 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 22