Uchwała Nr XXXIII/232/21
Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju
z dnia 14 maja 2021 r.


w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zmianami)  Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:

§1

Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.

§2

Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIII/232/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.05.2021 10:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.05.2021 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 54