UCHWAŁA NR XXXIII/234/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 14 maja  2021 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1133) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała określa zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy.

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych  na  nagrody określa się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

1.    Nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów wymienionych w ust.2.
2.    Uprawnionymi do składania wniosku o przyznanie nagród są:
1)    kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, szkoły, uczelnie wyższe,
2)    Instytucje i jednostki realizujące zadania z zakresu sportu,
3)    trenerzy,
4)    przedstawiciele prawni zawodników w przypadku osób małoletnich,
5)    zawodnicy.
 Wniosek o przyznanie nagrody jest składany w formie pisemnej na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. We wniosku zawiera się informacje o startach i osiągnięciach zawodnika.
3.    Wniosek o przyznanie nagrody składa się w terminie do 15 stycznia każdego roku za osiągnięcia sportowe za rok poprzedni.
4.    Komisja do spraw Przyznawania Nagród Sportowych powołana przez Burmistrza przedstawia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój listę kandydatów do nagród  wraz
z propozycją  podziału środków finansowych na poszczególne nagrody, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.

§ 4

1.    Nagrody jednorazowe mogą być przyznane zawodnikowi za osiągnięcia uzyskane w roku poprzednim, który spełnił następujące kryteria:
1)    jest mieszkańcem Kudowy-Zdroju,
2)    w roku poprzedzającym przyznanie nagrody uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników:
a)    wziął udział w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
b)    zajął od I do V miejsca w zawodach rangi: Puchar Polski, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub miejsce od I do III w zawodach rangi Mistrzostw Wojewódzkich.
c)    zwyciężył w zawodach sportowych na szczeblu powiatu.
2.    Nagroda jednorazowa wynosi do 3000 zł.
3.    Zawodnikom sportowych gier zespołowych jest przyznawana nagroda drużynowa dla zespołu w wysokości dwukrotności nagrody indywidualnej przyznawanej za dany wynik sportowy.
4.    Warunki określone wyżej mają zastosowanie do sportu osób niepełnosprawnych.
5.    Nagrodę specjalną może otrzymać trener zawodników osiągających bardzo wysokie wyniki sportowe mające duże znaczenie dla Gminy Kudowa-Zdrój, zawodnik oraz osoby działające na rzecz sportu, które swoim działaniem wpływają na promocję i upowszechnianie kultury fizycznej w Kudowie - Zdroju.
6.    Nagroda specjalna wynosi do 2000 zł.
7.    Do wniosku o nagrodę, o której mowa w ust.5 dołącza się pisemne oświadczenie zawodnika, jego przedstawiciela prawnego o przyczynieniu się trenera do osiągnięcia przez zawodnika lub zawodników wysokiego wyniku sportowego.

§ 5

1.    Nagroda może być odebrana w przypadku, gdy Nagrodzony naruszył przepisy antydopingowe, albo uzyskał ją na podstawie nieprawdziwych danych.
2.    Utrata nagrody w przypadku wskazanym w ust. 1, następuje w formie zarządzenia Burmistrza i skutkuje zwrotem nagrody na rachunek bankowy Gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 7

Traci moc uchwała nr XXIV/170/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIII/234/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.05.2021 10:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.05.2021 10:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 86