UCHWAŁA Nr XXXIII/235/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 14 maja 2021 r.

zmieniająca załącznik do uchwały nr XXVI/184/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr XXVI/184/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 wprowadza się następującą zmianę:
§ 9 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość środków planowanych w 2021 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem wynosi 203.000,00 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIII/235/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.05.2021 11:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.05.2021 11:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 49