Zarządzenie Nr 0050.82.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)  zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 3 ust. 4 uchwały budżetowej nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r., poz. 825), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy  do kwoty – 3.953.594,17 złotych  (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 17/100) z przeznaczeniem na:
a)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji (w tym refundacje dokonanych spłat  ) – 1.460.000,00 zł,
b)    pokrycie deficytu  budżetu gminy – 1.375.000,00 zł,
c)    wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej ( w tym refundacje poniesionych wydatków) – 1.118.594,17 zł.
2.    Źródłem spłaty kredytu :
a)    o którym mowa w ust. 1 pkt a będą dochody własne budżetu gminy Kudowa–Zdrój w 2031 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych,
b)    o którym mowa w ust. 1 pkt b będą dochody własne budżetu gminy Kudowa–Zdrój w 2032 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych,
c)    o którym mowa w ust. 1 pkt c będą środki pochodzące z refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku do kwoty 362.808,00 zł, oraz dochody własne budżetu gminy Kudowa–Zdrój w 2022 roku do kwoty 22.030,00 zł oraz w 2031 roku do kwoty 733.756,17 zł pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych.
3.    Zabezpieczeniem planowanego kredytu, o którym mowa ust. 1 będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.82.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.04.2021 08:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.04.2021 08:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 21