Kudowa-Zdrój 28-05-2021 r.


OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ MIASTA Kudowa-Zdrój
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Zakrze (AM-12), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 377 o powierzchni 0,4571 ha (w tym ŁIV-0,4343 ha, W-0,0228 ha), z przeznaczeniem na cele rolne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Działka posiada dostęp do nieurządzonej działki drogowej.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia 09-07-2021 r. do dnia 31-10-2023 r.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 178,28 zł

    Przetarg odbędzie się dnia 01-07-2021 r. o godz. 09:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 35,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do dnia 28-06-2021 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.
Pierwszy przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 30-04-2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, istniejącym stanem nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.
Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.
    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).
    Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - drugi przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - działka nr 377 obręb Zakrze
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.05.2021 10:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.05.2021 10:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 65