UCHWAŁA NR XXXIV/239/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

z dnia 17 czerwca  2021 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój
dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju i uchwałą nr VI/34/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. oraz uchwałą nr XXX/218/21 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r., po stwierdzeniu, że ustalenia projektu planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój, Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

Dział I. Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§1.

1.    Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju, zwany dalej planem miejscowym.
2.    Przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym przedstawiono na rysunku planu miejscowego w skali 1:2000.

§2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)    rysunek planu miejscowego, o którym mowa §1 ust. 2, stanowiący załącznik nr 1;
2)    rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;
3)    rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§3.

Zgodnie z problematyką planu miejscowego oraz z lokalnymi uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym planem miejscowym, nie ustala się:
1)    zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
2)    granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
3)    obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
4)    sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§4.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1)    dach płaski - dach o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem mniejszym niż 12 stopni;
2)    dach symetryczny – dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych;
3)    nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz budowli naziemnych, przy czym:
a)    dopuszcza się przekroczenie tej linii maksymalnie o 1,5 m elementami takimi jak: wiatrołapy, wykusze, ryzality, balkony, tarasy, okapy dachowe, elementy odwodnienia dachów, pochylnie i schody wejściowe do budynków,
b)    linia ta nie dotyczy:

 • elementów wystroju elewacji takich jak: gzymsy, pilastry, zwieńczenia otworów okiennych i drzwiowych,
 • elementów dociepleń elewacji,
 • podziemnych części budynków i budowli;

4)    teren – fragment obszaru objętego planem miejscowym wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym terenu;
5)    obsługa komunikacji samochodowej – obiekty i urządzenia służące obsłudze ruchu samochodowego takie jak: stacje paliw, myjnie i warsztaty samochodowe;
6)    zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami przeznaczonymi dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw, myjni samochodowych, składów opału, skupu surowców wtórnych oraz prowadzenia działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
7)    zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami przeznaczonymi dla prowadzenia działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw, myjni samochodowych, składów opału, skupu surowców wtórnych oraz prowadzenia działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
8)    zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowadzenia działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw, składów opału, skupu surowców wtórnych oraz prowadzenia działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
9)    zabudowa usługowo - produkcyjna – obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowadzenia działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, oraz działalności produkcyjnej, z wykluczeniem budowy nowych i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, stacji paliw oraz działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej;
10)    zabudowa istniejąca – budynki i budowle istniejące w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§5.

1.    Następujące oznaczenia zawarte na rysunku planu miejscowego stanowią ustalenia planu miejscowego:
1)    granica obszaru objętego planem miejscowym;
2)    linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)    symbol identyfikacyjny terenu;
4)    nieprzekraczalna linia zabudowy;
5)    granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
6)    obiekt wpisany do ewidencji zabytków objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu miejscowego;
7)    orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej;
8)    obowiązujące zagospodarowanie terenu zielenią izolacyjną;
9)    przeznaczenie terenu:
a)    MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b)    MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej,
c)    MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,
d)    U – teren zabudowy usługowej,
e)    UP – teren zabudowy usługowo - produkcyjnej,
f)    KSU – teren obsługi komunikacji samochodowej,
g)    KKU – teren kolejowy z usługami,
h)    USZP – teren sportu i rekreacji i zieleni urządzonej,
i)    ZD – teren ogrodów działkowych,
j)    RZ – teren rolniczy (trwałe użytki zielone),
k)    WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych,
l)    E – teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
m)    KS1 – teren zabudowy garażowej,
n)    KS2 – teren parkingu,
o)    KDW – teren drogi wewnętrznej,
p)    KK – teren kolejowy,
q)    KDGP – teren drogi publicznej - klasy głównej ruchu przyspieszonego,
r)    KDL – teren drogi publicznej - klasy lokalnej,
s)    KDD – teren drogi publicznej - klasy dojazdowej,
t)    KP – teren ciągu pieszego.
2.    Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu miejscowego.

§6.

Ustala się stawki procentowe stanowiące podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem miejscowym.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§7.
1.    Obszar objęty planem miejscowym położony jest w zasięgu:
1)    Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Góry Stołowe” PLB020006;
2)    Otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych – w zakresie zgodnym z rysunkiem planu;
3)    Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 341 „Niecka wewnętrznosudecka Kudowa-Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”;
4)    Terenu i Obszaru Górniczego „Kudowa” – w zakresie zgodnym z rysunkiem planu;
2.    Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem miejscowym należy uwzględnić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3.
3.    Wszelkie działania podejmowane w granicach terenu i obszaru górniczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie projektowania, wykonywania, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji powinny uwzględniać ochronę złoża wód leczniczych „Kudowa”, które podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych.
4.    Obszar objęty planem miejscowym położony jest w zasięgu strefy „C” ochrony uzdrowiskowej, w której obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, o których mowa w art. 38 pkt 3 i art. 38a ust 3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
5.    W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych, odpowiednio:
1)    dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
2)    dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MNU - jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;
3)    dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MWU - jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;
4)    dla terenów USZP - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
6.    Ustala się obowiązek zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych w formie zieleni urządzonej.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§8.

1.    Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty ujęte w ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu miejscowego:
2.    Dla obiektów, o których mowa w ust. 1 przedmiotem ochrony jest:
1)    bryła budynków;
2)    forma oraz rodzaj pokrycia dachów;
3)    kształt oraz rozmieszczenie głównych wejść oraz otworów okiennych;
4)    podziały stolarki okiennej i drzwiowej;
5)    zabytkowy wystrój elewacji, w szczególności: gzymsy, portale oraz opaski okienne i drzwiowe, klinkierowe wykończenie elewacji.
3.    Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę obiektów, o których mowa w ust. 1 zgodnie z ustaleniami planu miejscowego.
4.    Roboty budowlane oraz konserwatorskie przy zabytkach, należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.
5.    Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, wyznaczoną na rysunku planu miejscowego, w której obowiązują następujące ustalenia:
1)    ustala się obowiązek nawiązania nową zabudową w zakresie skali, bryły, gabarytów, użytych materiałów wykończeniowych elewacji, kształtu otworów okiennych i drzwiowych, podziałów stolarki okiennej i drzwiowej oraz kolorystyki obiektów, do zachowanej historycznej zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej kompozycji przestrzennej oraz lokalnej tradycji architektonicznej;
2)    ustala się zakaz stosowania materiałów okładzinowych elewacji typu siding;
3)    ustala się zakaz realizacji dachów o mijających się połaciach na wysokości głównej kalenicy dachu oraz dachów o asymetrycznym pochyleniu połaci.
6.    Dla ochrony potencjalnych zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem miejscowym ustala się postępowanie z przedmiotami lub obiektami o cechach zabytkowych odkrytymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub prac ziemnych należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§9.

1.    W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się ogólne zasady zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy:
1)    przy sytuowaniu nowej zabudowy należy uwzględniać kontekst urbanistyczny i kulturowy obszaru poprzez stosowanie rozwiązań architektonicznych, w zakresie skali, bryły, gabarytów, użytych materiałów wykończeniowych elewacji nawiązujących do lokalnej tradycji architektonicznej;
2)    dla zabudowy istniejącej, nie spełniającej ustalonych w planie miejscowym parametrów dotyczących kształtowania zabudowy lub zagospodarowania terenu dopuszcza przebudowę, rozbudowę z zachowaniem parametrów dotychczasowych;
3)    dla zabudowy istniejącej, zlokalizowanej niezgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się przebudowę, rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej linii zabudowy.
2.    Wzdłuż dystrybucyjnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (S-295) 110 kV należy uwzględnić pas technologiczny o szerokości 40 m, po 20 m od osi linii w obu kierunkach, w którym obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3.    Wzdłuż dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV należy uwzględnić pasy technologiczne o szerokości 20 m, po 10 m od osi linii w obu kierunkach, w których obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4.    Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy sformułowano w ustaleniach Działu II.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§10.

Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1)    powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2;
2)    szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;
3)    kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§11.

1.    W zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej ustala się:
1)    zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem ust. 2;
2)    odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2;
3)    odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, do rowów melioracyjnych lub w obrębie działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)    prowadzenie zorganizowanej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5)    zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z zastrzeżeniem ust. 3;
6)    zaopatrzenie w ciepło z grupowych lub indywidualnych źródeł ciepła, nie powodujących przekroczeń norm emisji spalin, zgodnie z ustaleniami uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.    W zakresie zasad zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 dopuszcza się realizację rozwiązań indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3.    W zakresie zasad zaopatrzenia w energię elektryczną oraz zaopatrzenia w ciepło, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i pkt 6 dopuszcza się zaopatrzenie z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW, z wykluczeniem obiektów i urządzeń wykorzystujących energię wiatru.
4.    Przewody telekomunikacyjne i elektroenergetyczne należy realizować, jako podziemne.
5.    Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej, a lokalizacja tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów oraz jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§12.

1.    Ustala się lokalizację dróg publicznych:
1)    klasy głównej ruchu przyspieszonego – KDGP;
2)    klasy lokalnej – KDL;
3)    klasy dojazdowej – KDD.
2.    Ustala się lokalizację dróg wewnętrznych – KDW.
3.    Ustala się lokalizację ciągu pieszego – KP.
4.    Szczegółowe ustalenia dotyczące dróg oraz ciągu pieszego, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 sformułowano w ustaleniach Działu II.
5.    Obsługa komunikacyjna terenów w obszarze objętym planem z przyległych dróg publicznych oraz z przyległych dróg wewnętrznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
6.    W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się:
1)    miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe w formie parkingów lub jako miejsca postojowe w budynkach;
2)    ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
a)    co najmniej 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie,
b)    co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług;
3)    liczba stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową nie może być mniejsza niż:
a)    1 stanowisko, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
b)    2 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
c)    3 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
d)    4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
7.    W przypadku braku możliwości zapewnienia liczby miejsc do parkowania, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ust. 6, pkt 2 i 3 dla zabudowy istniejącej obowiązują następujące ustalenia:
1)    dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej liczby stanowisk postojowych;
2)    w przypadku rozbudowy budynków istniejących, dla części rozbudowywanej obowiązują wskaźniki ustalone w ust.6, pkt 2 i 3.
8.    Obsługę komunikacyjną terenów 1-U i 4-U należy oprzeć o ulicę Łąkową oraz istniejący zjazd zlokalizowany po stronie zachodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym na wysokości skrzyżowania z ulicą A. Fredry.

Dział II. Ustalenia szczegółowe dla terenów

§13.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-MW, 2-MW, 3-MW, 4-MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1)    układ zabudowy: budynki mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe w układzie wolnostojącym / zwartym blokowym;
2)    wysokość zabudowy: do 15 m;
3)    forma dachu:
a)    dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni,
b)    dachy płaskie - dla budynków istniejących;
4)    pokrycie dachu:
a)    dla dachów stromych - dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym,
b)    dla dachów płaskich - nie ustala się.
3.    Dla obiektu ujętego w ewidencji zabytków objętego ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu miejscowego, zlokalizowanego na terenie 3-MW obowiązują ustalenia zawarte w §8. ust. 1 - 4.
4.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a)    dla terenu 1-MW w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 1-KDL,   1-KDD.
b)    dla terenu 2-MW w odległości:

 • nie mniejszej niż 8 m od linii rozgraniczających z terenami 1-KDW, 2-KDW,\
 • 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-WS,

c)    dla terenu 3-MW w odległości:

 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 7-KDW,
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczających z terenem 1-KK,

d)    dla terenu 4-MW w odległości:

 • nie mniejszej niż 7 m od linii rozgraniczającej z terenem 5-KDD,
 •  nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 10-KDW,
 • nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej z terenem11-KDW;

2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,50,
b)    maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 50%,
c)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
3)    dla terenu 2-MW obowiązuje zagospodarowanie części terenu zielenią, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.
5.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m.

§14.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-MWU, 2-MWU, 3-MWU, 4-MWU,       5-MWU, 6-MWU, 7-MWU, 8-MWU, 9-MWU, 10-MWU, 11-MWU, 12-MWU ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1)    układ zabudowy: budynki mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe i usługowe w układzie wolnostojącym;
2)    wysokość zabudowy: do 15 m;
3)    forma dachu:
a)    dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni,
b)    dachy płaskie - dla budynków istniejących;
4)    pokrycie dachu:
a)    dla dachów stromych - dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym,
b)    dla dachów płaskich - nie ustala się.
3.    Dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków objętych ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu miejscowego, zlokalizowanych na terenach 3-MWU, 4-MWU, 5-MWU, 6-MWU, 10-WMU, 11-MWU, 12-MWU  obowiązują ustalenia zawarte w §8. ust. 1-4.
4.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1  ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a)    dla terenu 1-MWU w odległości:

 •  nie mniejszej niż 8 m od linii rozgraniczających z terenami 1-KDW, 3-KDW,
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-WS,

b)    dla terenu 2-MWU w odległości:

 • nie mniejszej niż 8 m od linii rozgraniczających z terenami 1-KDW, 3-KDW,
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 4-KDW,
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL,
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-WS,

c)    dla terenu 3-MWU w odległości:

 • nie mniejszej niż 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Głównej w ciągu drogi krajowej nr 8,
 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 17-KDW,

d)    dla terenu 4-MWU w odległości nie mniejszej niż 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Głównej w ciągu drogi krajowej nr 8,
e)    dla terenu 5-MWU w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KK,
f)    dla terenu 6-MWU w odległości:

 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KKU,
 • nie mniejszej niż 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Głównej w ciągu drogi krajowej nr 8,

g)    dla terenu 7-MWU w odległości:

 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 5-KDD, 6-KDW,
 • nie mniejszej niż 7 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-KDD,

h)    dla terenu 8-MWU w odległości:

 • nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 6-KDW,
 • nie mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczającej z terenem 5-KDD,

i)    dla terenu 9-MWU w odległości:

 • nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej z terenem 7-KDW,
 • nie mniejszej niż 7 m od linii rozgraniczającej z terenem 9-KDW,
 • nie mniejszej niż 2 m od linii rozgraniczającej z terenem 5-KDD,

j)    dla terenu 10-MWU w odległości:

 • nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej z terenem 7-KDW,
 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 2-KDD, 4-KDD, 6-KDD,
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL,
 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 6-WS,

k)    dla terenu 11-MWU w odległości:

 • 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 11-KDW,
 • 12 m od linii rozgraniczającej z terenem 5-KDD,

l)    dla terenu 12-MWU w odległości:

 • 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Głównej w ciągu drogi krajowej nr 8,
 •  nie mniejszej niż 9 m od linii rozgraniczającej z terenem 17-KDW;

2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,50,
b)    maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 50%,
c)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
3)    dla terenów 1-MWU, 2-MWU, 7-MWU obowiązuje zagospodarowanie części terenu zielenią, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.
5.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m.

§15.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-MNU, 2-MNU, 3-MNU, 4-MNU,       5-MNU, 6-MNU, 7-MNU ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1)    układ zabudowy:
a)    dla terenów 1-MNU, 3-MNU, 4-MNU, 5-MNU, 7-MNNU budynki mieszkaniowe lub mieszkaniowo-usługowe w układzie wolnostojącym,
b)    dla terenów 2-MNU, 6-MNU budynki mieszkaniowe lub mieszkaniowo-usługowe w układzie wolnostojącym, bliźniaczym, szeregowym;
2)    wysokość zabudowy:
a)    dla terenów 1-MNU, 3-MNU, 4-MNU, 5-MNU, 6-MNU, 7-MNU: 10 m,
b)    dla terenu 2-MNU: 12 m;
3)    forma dachu: dachy strome, symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni;
4)    pokrycie dachu: dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym.
3.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a)    dla terenu 1-MNU w odległości:

 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 17-KDW, 18-KDW,
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 4-WS,

b)    dla terenu 2-MNU w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 2-KDD, 17-KDW,
c)    dla terenu 3-MNU w odległości:

 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczających z terenami 1-KDL, 17-KDW,
 • nie mniejszej niż 11 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-KDD,
 • nie mniejszej niż 8 m od linii rozgraniczających z terenami 4-KDD, 18-KDW,
 • nie mniejszej niż 8 m od linii rozgraniczającej z terenem 4-WS,

d)    dla terenu 4-MNU w odległości:

 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL,
 • nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 6-WS,

e)    dla terenu 5-MNU w odległości:

 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 2-KDD, 6-KDW,
 • nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczających z terenami 6-KDD, 8-KDW,

f)    dla terenu 6-MNU w odległości:

 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 6-KDW, 8-KDW,
 • nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej z terenem 5-KDD,

g)    dla terenu 7-MNU w odległości:

 • niemniejszej niż 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Głównej w ciągu drogi krajowej nr 8,
 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-KDL;

2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 0,80,

 • dla terenów 1-MNU, 2-MNU, 3-MNU, 4-MNU, 5-MNU, 7-MNU: od 0,01 do 0,80,
 • dla terenu 6-MNU: od 0,01 do 1,00,

b)    maksymalna wielkość powierzchni zabudowy:

 • dla terenów 1-MNU, 3-MNU, 4-MNU, 5-MNU, 6-MNU, 7-MNU: 30%,
 • dla terenu 2-MNU: 35%,

c)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 45%.
3)    dla terenów 1-MNU, 3-MNU, 4-MNU obowiązuje zagospodarowanie części terenu zielenią, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
4.    Dla terenów 3-MNU, 4-MNU ustala się minimalną wielkość działek budowlanych na 1000 m2.
5.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m.

§16.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 5-U, 6-U, 7-U, 8-U, 9-U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji mieszkaniowych.
3.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1)    wysokość zabudowy:
a)    dla terenów 1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 5-U do 15 m;
b)    dla terenów 6-U, 7-U, 8-U, 9-U do 10 m;
2)    forma dachu:
a)    dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni,
b)    dachy płaskie;
3)    pokrycie dachu:
a)    dla dachów stromych - dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym,
b)    dla dachów płaskich - nie ustala się.
4.    Dla obiektu ujętego w ewidencji zabytków objętego ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu miejscowego, zlokalizowanego na terenie 7-U obowiązują ustalenia zawarte w §8. ust. 1-4.
5.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a)    dla terenu 1-U w odległości:

 • 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Głównej w ciągu drogi krajowej nr 8,
 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL,
 • nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDD,
 • nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-WS,

b)    dla terenu 2-U w odległości:

 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 1-KDD, 1-KDW;
 • 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-WS,

c)    dla terenu 3-U w odległości:

 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 1-KDL, 1-KDD, 1-KDW;
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-WS,

d)    dla terenu 4-U w odległości:

 • 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Głównej w ciągu drogi krajowej nr 8,
 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KDL,
 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 4-WS,

e)    dla terenu 5-U w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczających z terenami 1-KDL,    4-WS,
f)    dla terenu 6-U w odległości:

 • 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Głównej w ciągu drogi krajowej nr 8,
 • nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-KDL,
 • 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KKU,

g)    dla terenu 7-U w odległości:

 • nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KK,
 • 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 10-KDW,
 • 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Fabrycznej,

h)    dla terenu 8-U o przebiegu wyznaczonym istniejącą zabudową,
i)    dla terenu 9-U w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 2-KDL i 5-KDD;
2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,50,
b)    maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 50%,
c)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
3)    dla terenów 2-U, 3-U, 4-U, 5-U obowiązuje zagospodarowanie części terenu zielenią, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.
6.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m.

§17.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-UP, 2-UP, 3-UP, 4-UP, 5-UP, 6-UP ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowo - produkcyjnej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji mieszkaniowych.
3.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1-UP dopuszcza utrzymanie istniejącej stacji paliw.
4.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1)    wysokość zabudowy: do 15 m;
2)    forma dachu:
a)    dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni,
b)    dachy płaskie;
3)    pokrycie dachu:
a)    dla dachów stromych - dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym,
b)    dla dachów płaskich - nie ustala się.
5.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a)    dla terenu 1-UP w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej z obszarem kolejowym, położonym poza obszarem objętym planem miejscowym;
b)    dla terenu 2-UP w odległości nie mniejszej niż 2 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-KDL,
c)    dla terenu 4-UP w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 2-KDL;
2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,01 do 1,50,
b)    maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 50%,
c)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%.
6.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m.

§18.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1-KSU ustala się przeznaczenie: teren obsługi komunikacji samochodowej.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1)    wysokość zabudowy: do 10 m;
2)    forma dachu:
a)    dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni,
b)    dachy płaskie;
3)    pokrycie dachu:
a)    dla dachów stromych - dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym,
b)    dla dachów płaskich - nie ustala się.
3.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a)    w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 1-KK,
b)    w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 3-KDL,
c)    w odległości 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Głównej w ciągu drogi krajowej nr 8;
2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,10 do 0,50,
b)    maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 50%,
c)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%.

§19.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-KKU, 2-KKU ustala się przeznaczenie: teren kolejowy z usługami.
2.    Dla terenu 1-KKU dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji mieszkaniowych.
3.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1)    wysokość zabudowy: do 12 m;
2)    forma dachu: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie;
4.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    dla terenu 1-KKU ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a)    wyznaczoną obrysem obiektu dworca;
b)    w odległości nie mniejszej niż 20 m od linii rozgraniczającej z terenem 6-MWU.
2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,10 do 1,0,
b)    maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 50%,
c)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 45%.
5.    Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§20.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-USZP, 2-USZP ustala się przeznaczenie: teren sportu i rekreacji i zieleni urządzonej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie:
1)    terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych;
2)    placów zabaw.
3.    Co najmniej 45% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne.
4.    Tereny, o których mowa w ust. 1 stanowią przestrzeń publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i są przeznaczone dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§21.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-ZD, 2-ZD, 3-ZD ustala się przeznaczenie: teren ogrodów działkowych.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 zasady zagospodarowania terenu określają przepisy odrębne.

§22.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-RZ, 2-RZ, 3-RZ, 4-RZ ustala się przeznaczenie: teren rolniczy - trwałe użytki zielone.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy.

§23.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-WS, 2-WS, 3-WS, 4-WS, 5-WS, 6-WS, 7-WS,      8-WS ustala się przeznaczenie: teren wód powierzchniowych śródlądowych.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów mostowych oraz budowli hydrotechnicznych związanych z ich utrzymaniem i zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§24.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-E, 2-E, 3-E ustala się przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w energię elektryczną.
3.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1)    wysokość zabudowy: do 10 m;
2)    forma dachu: dachy symetryczne czterospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 12 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
4.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
1)    wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,00 do 1,00;
2)    maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 50%;
3)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%.
5.    Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§25.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1-KS1 ustala się przeznaczenie: teren zabudowy garażowej.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1)    układ zabudowy: zabudowa szeregowa;
2)    wysokość zabudowy: do 4 m;
3)    forma dachu: dachy, symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe formą odpowiadające istniejącej szeregowej zabudowie garażowej;
4)    dopuszcza się usytuowanie budynków, ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.
3.    Dla terenu, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    dla terenu 1-KS ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 7-KDW, 10-KDW,
2)    ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
a)    wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,50 do 1,00,
b)    maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 100%,
c)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%.

§26.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1-KS2 ustala się przeznaczenie: teren parkingu.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się obowiązek zagospodarowania co najmniej 10 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej.

§27.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-KDW, 2-KDW, 3-KDW, 4-KDW,   5-KDW, 6-KDW, 7-KDW, 8-KDW, 9-KDW, 10-KDW, 11-KDW, 12-KDW, 13-KDW, 14-KDW, 15-KDW,  16-KDW, 17-KDW, 18-KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejsza niż:
1)    8 m - dla terenów 1-KDW, 2-KDW, 3-KDW, 6-KDW;
2)    10 m - dla terenów 4-KDW, 11-KDW, 18-KDW;
3)    15 m - dla terenu 5-KDW;
4)    4 m - dla terenu 7-KDW, 8-KDW, 14-KDW;
5)    7 m - dla terenu 9-KDW;
6)    6 m - dla terenu 10-KDW, 15-KDW;
7)    5 m - dla terenu 12-KDW, 13-KDW, 17-KDW;
8)    9 m - dla terenu 16-KDW.

§28.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-KK, 2-KK ustala się przeznaczenie: teren kolejowy.
2.    Tereny, o których mowa w ust. 1 są terenami zamkniętymi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się strefę ochronną terenów zamkniętych tożsamą z liniami rozgraniczającymi tereny.
4.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 zasady lokalizacji obiektów budowlanych, określają przepisy odrębne.
5.    Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§29.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-KDGP ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy głównej ruchu przyspieszonego.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, nie mniejsza niż 14 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.
3.    Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§30.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-KDL, 2-KDL, 3-KDL, 4-KDL ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy lokalnej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejsza niż:
1)    12 m - dla terenu 1-KDL;
2)    9 m - dla terenu 2-KDL, 3-KDL;
3)    10 m - dla terenu 4-KDL.
3.    Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§31.

1.    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1-KDD, 2-KDD, 3-KDD, 4-KDD,  5-KDD, 6-KDD ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy dojazdowej.
2.    Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejsza niż:
1)    9 m - dla terenu 1-KDD;
2)    7 m - dla terenu 2-KDD;
3)    11 m - dla terenu 3-KDD;
4)    12 m - dla terenu 4-KDD;
5)    8 m - dla terenu 5-KDD;
6)    10 m - dla terenu 6-KDD.
3.    Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§32.

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1-KP ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszego.
2.    Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje szerokość 5 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.
3.    Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

DZIAŁ III. Ustalenia końcowe

§33.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§34.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/239/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.06.2021 12:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.06.2021 12:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 145