Uchwała nr XXXIV/240/21
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:
                    
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Kudowa-Zdrój spółki pod firmą SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kłodzku, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11).
2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych
oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/240/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.06.2021 12:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.06.2021 12:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 68