Uchwała nr XXXIV/241/21
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:
                    
§ 1. Zatwierdza się wniosek Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Kudowa-Zdrój udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/241/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.06.2021 12:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.06.2021 12:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 23