UCHWAŁA Nr XXXIV/244/21                    
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 3.269.493,04 zł zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 3.588.960,82 zł zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Ustala się deficyt w kwocie 319.467,78 zł.
4.    Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  o  319.467,78 zł.
5.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8.    Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
9.    Zmienia się załącznik nr 7 „Dochody i wydatki w zakresie finansowania  ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             57.583.085,22 zł      
        w tym dochody majątkowe                          9.615.918,11 zł
                     dochody bieżące                             47.967.167,11 zł
2.     wydatki         61.725.736,05 zł
        w tym wydatki majątkowe         14.359.570,79 zł
                     wydatki bieżące                     47.366.165,26 zł    
3.    deficyt  budżetu         4.142.650,83 zł    

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIV/244/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.06.2021 13:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.06.2021 13:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 88