UCHWAŁA Nr XXXVI/250/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala , co następuje:

§ 1.

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022, w wysokości za 1 litr:
1) benzyna bezołowiowa Pb 98 – 5,95 zł,
2) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 5,70 zł,
3) olej napędowy ON – 5,36 zł,
4) LPG – 2,65 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVI/250/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.10.2021 12:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.10.2021 12:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 61