Uchwała Nr XXXVII/257/21
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 5d i 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ), Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/257/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2021 11:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2021 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 66