Uchwała Nr XXXVII/258/21
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 października 2021 r.


w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5d ust. 2  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (tj. z Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)  Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

            

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/258/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2021 11:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2021 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 52