UCHWAŁA NR XXXVII/260/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników   oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Kudowy-Zdroju, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnione dla operatorów i przewoźników, które zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój

§ 4.

Uchyla się uchwałę z dnia 18 grudnia 2019 r. nr XV/98/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/260/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2021 11:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2021 11:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 42