UCHWAŁA Nr XXXVII/261/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, gruntu zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, zabudowanego garażem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy, położonego w Kudowie-Zdroju, oznaczonego jako część działki nr 64/13 obręb Zakrze (AM-3) o powierzchni 22,62 m2, na okres 10 lat, na rzecz Pana Andrzeja Lenart.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/261/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2021 11:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2021 11:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 61