UCHWAŁA NR XXXVII/262/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1170 ze zm.):

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Kudowa-Zdrój:
1)    od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni;
b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni;
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni;
d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.
2)     od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3)    od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

§ 2.

1.    Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a)    nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
b)    nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
c)    nieruchomości zajęte na działalność kulturalną.
2.    W przypadku, gdy nieruchomości wskazane w § 2 pkt 1, wykorzystywane są również do prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym zakresie, zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną i jest stosowane jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE )Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

§ 3.

 W przypadku o którym mowa w § 2 ust. 2, podmiot ubiegający się o udzielanie pomocy zobowiązany jest do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie:
1)    wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis z uwzględnieniem zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu wyżej wymienionej pomocy w tym okresie;
2)    informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53 poz. 311; 2013 r. poz. 276; 2014 r. poz. 1543).  

§ 4.

Wpłat podatku od nieruchomości dokonuje się w kasie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju  lub na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr  XXVI/181/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r., poz. 5921).

§ 6.

1.    Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.
2.    Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/262/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2021 11:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2021 11:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 89