UCHWAŁA Nr XXXVII/265/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje

§ 1.

W uchwale nr XXVIII/203/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik nr 1 – „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2032” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2)    Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/265/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2021 12:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2021 12:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 51