UCHWAŁA NR XXXVIII/268/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2021 r.

       
w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2021 r .poz. 1372 ze zm.) w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1lit. a)  oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.). Rada Miejska  Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój strefę płatnego parkowania.
2.    Strefa płatnego parkowania obowiązuje na drogach publicznych:
1)    ul. Słoneczna (od nr 3 do nr 11)
2)    ul. Kombatantów  (od nr 5 do postoju taksówek).

§ 2.

1.    Wprowadza się opłaty za postój pojazdów samochodowych codziennie od poniedziałku do niedzieli od godz. 8:00 do godz. 20:00 na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu. Opłaty pobierane są przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju.
2.    Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania wynoszą:
1)     3,00 zł za pierwszą godzinę,
2)    3,50 zł za drugą godzinę postoju
3)    4,00 zł za trzecią godzinę postoju,
4)    3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.
3.    Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą rozpoczęcia postoju pojazdu w strefie płatnego  parkowania.  
4.    W ramach opłaconego czasu postoju kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w granicach tej strefy płatnego parkowania, w której ma wykupiony bilet.
5.    Obowiązkiem kierowcy dokonującego postoju pojazdu samochodowego w obszarze stref płatnego  parkowania jest opłacenie czasu postoju. Opłaty uiszcza się poprzez:
1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie,
2) opłacenie postoju przy użyciu kart płatniczych lub gotówki;  

§ 3.

1.    Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy płatnego parkowania.
2.     W przypadku stwierdzenia niesprawności parkometru użytkownik pojazdu powinien wykupić bilet w najbliższym sprawnym parkometrze.
3.    Bilety parkingowe ważne są do czasu opłaconego parkowania uwidocznionego na bilecie parkingowym.

§ 4.

1.    Za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200 zł z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej.
2.    Za nieopłacony postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 200 zł z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. W przypadku, gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do 7 dni od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 100 zł.

§ 5.

1.    Opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad czas opłacony – można wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe wskazane na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.
2.    Zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej wystawia upoważniony kontroler SPP   i umieszcza je za wycieraczką przedniej szyby pojazdu.
3.    Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

§ 6.

1.    Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów prowadzą upoważnieni kontrolerzy SPP.
2.    Obowiązkiem kontrolerów jest w szczególności:
1)    sprawdzanie prawidłowości wniesionej opłaty za parkowanie na całym obszarze SPP,
2)    sprawdzanie poprawności czasu parkowania określonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym,
3)    wystawianie zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego parkowania, jak też za brak możliwości stwierdzenia ważności tych dokumentów,
4)    zgłaszanie Straży Miejskiej w Kudowie-Zdroju wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów w obszarze SPP poprzez wysłanie wiadomości z dokumentacją fotograficzną.
3.    Kontrolerzy SPP nie pobierają należności z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/268/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.12.2021 11:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.12.2021 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 104