UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r., w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§4.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/269/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.12.2021 11:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.12.2021 11:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 79