Uchwała nr XXXVIII/271/2021
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/91/2019 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących  mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 67 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XIV/91/2019 Rady  Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących  mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój, wprowadza się następujące zmiany:

1.    § 14 otrzymuje brzmienie:
Nakłady finansowe zwiększające wartość użytkową i funkcjonalną lokalu mieszkalnego  poniesione przez Gminę na remont i modernizację w okresie po dacie wykonania operatu szacunkowego, a przed datą sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, zostaną uregulowane przez najemcę w pełnej wysokości przed datą  sprzedaży.  

2.    § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Kwota zobowiązania ustalona zostanie według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wykupu lokalu, a uregulowana przed podpisaniem umowy sprzedaży.

3.    § 18 otrzymuje brzmienie:
Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wprowadza się następujące bonifikaty od ceny sprzedaży:
a)    10% ceny sprzedaży – jeżeli najemca legitymuje się  5 letnim okresem najmu.
b)    2%  ceny sprzedaży  za każdy kolejny rozpoczęty rok najmu, po upływie okresu oznaczonego w lit. a, bonifikata wyliczona na dzień  pozytywnie  rozpatrzonego przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój wniosku  na  sprzedaż lokalu  mieszkalnego, nie  więcej  niż  60%.”

§ 2

    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/271/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.12.2021 11:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.12.2021 11:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 60