UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej jako działka nr 222/17 obręb Stary Zdrój (AM-9)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się z obowiązku sprzedaży, w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, będącej własnością gminy Kudowa-Zdrój, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym wzniesionym ze środków własnych Dzierżawcy, położonym przy ul. Zdrojowej 42B w Kudowie-Zdroju, w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, stanowiącej działkę gruntu  nr 222/17 (AM-9) o powierzchni 96,00 m2, obręb Stary Zdrój, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00059812/2, na rzecz Pani Edyty Gorczyńskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/273/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.12.2021 12:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.12.2021 12:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 83