UCHWAŁA Nr XXXVIII/277/21                    
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 539.642,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 4.267.801,90 zł zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Ustala się nadwyżkę w kwocie 4.807.444,43 zł.
4.    Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  o  139.960,00 zł.
5.    Zmniejsza się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o 40.000,00 zł.
6.    Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 o 810.576,93 zł.
7.    Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8.    Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9.    Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
10.    § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów długoterminowych zaciąganych w 2021 roku w kwocie  3.143.017,24 zł,
2)    kredytów krótkoterminowych w 2021 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”
11.    Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             61.224.552,72 zł      
        w tym dochody majątkowe                           9.546.184,01 zł
                     dochody bieżące                              51.678.368,71 zł
2.     wydatki         60.932.819,52 zł
        w tym wydatki majątkowe         11.733.349,76 zł
                     wydatki bieżące                     49.199.469,76 zł    
3.    nadwyżka budżetu         291.733,20 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczy Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/277/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.12.2021 12:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.12.2021 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 64