UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/21
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne niż Gmina Kudowa-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) – Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych, na każdego ucznia w wysokości równej 85% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 101% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy

§ 2.

Podwyższona kwota dotacji będzie obejmować okres od 1 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/279/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.12.2021 12:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.12.2021 12:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 67