Uchwała nr XLII/295/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  7 października   2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.184 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie  o 114.101 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 114.101 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 11.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym
4. Zmienia się treść załącznika nr 10 „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 11 „Wykaz zadań remontowych przewidzianych do wykonania w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 8 „ Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody                                      31.311.426,16 zł     

2.  wydatki                                      32.264.870,16 zł 

3.    niedobór budżetu                          953.444,00 zł     


§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLII/295/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.10.2009 12:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.10.2009 12:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 44