UCHWAŁA NR XXXIX/280/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Duszniki-Zdrój o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Duszniki-Zdrój porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie organizowania transportu publicznego w granicach Gminy Kudowa-Zdrój na linii komunikacyjnej: Parking/Centrum Przesiadkowe (Duszniki-Zdrój), Dworzec PKP (Duszniki-Zdrój), Błędne Skały (Kudowa-Zdrój), Szczeliniec (Radków).

§ 2.

Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określi porozumienie zawarte z Gminą Duszniki-Zdrój.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXIX/280/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.12.2021 11:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.12.2021 11:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 66