UCHWAŁA Nr XL/281/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30  grudnia 2021  r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz.1372 ze zm.),  w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz.638 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XL/281/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.01.2022 11:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.01.2022 11:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 60