UCHWAŁA Nr XL/283/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 – 212, art. 214 – 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w kwocie 58.058.646,00 zł, w tym:
1)    dochody bieżące: 45.828.596,53 zł,
2)    dochody majątkowe: 12.230.049,47 zł,
zgodnie z Załącznikami  nr 1 i 1a załączonymi do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.    Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok  w kwocie 61.713.040,95 zł w tym:
1)    wydatki bieżące: 45.920.354,31 zł,
2)    wydatki majątkowe: 15.792.686,64 zł,
zgodnie z Załącznikami nr 2 i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.
2.    Wydatki bieżące budżetu obejmują:
1)    wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 34.337.271,94 zł, w tym:
a)    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.004.948,06 zł,
b)    wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15.326.828,88 zł,
2)    wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.368.098,00 zł,
3)    wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.909.735,00 zł,
4)    wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 506.744,37 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem 2b,
5)    wypłaty z tytułu  poręczeń i gwarancji – 250.000,00 zł,
6)    wydatki na obsługę długu publicznego – 554.000,00 zł;
3.    Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 15.792.686,64 zł, w tym  dotacje na zadania inwestycyjne 52.045,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  5.191.227,89 zł.

§ 3.

1.    Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.654.394,95 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2.    Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.527.904,67 zł  i rozchody budżetu w kwocie 2.873.509,72 zł  zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem nr 3.
3.    Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1)    kredytów długoterminowych zaciąganych w 2022 roku w kwocie  2.431.077,17 zł,
2)    kredytów krótkoterminowych w 2022 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 650.000,00  zł, w tym:
1)    rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł,
2)    rezerwę celową na realizację zadań  własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  150.000,00 zł,
3)    rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł.

§ 5.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1)    dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 360.000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9 załączonym do niniejszej uchwały,
2)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 4.750.925,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 załączonym do niniejszej uchwały,
3)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – 1.300,00 zł zgodnie z Załącznikiem  nr 5 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy Kudowa-Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 w kwocie 4.420.143,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się :
1)    dochody  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem  nr 7 do uchwały,
2)    dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.817.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

1.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:
1)    do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a)    polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b)    w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
c)    polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2)    do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a)    w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
b)    w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań
i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9.

1.    W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2.    Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych, z wyłączeniem refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa-Zdrój.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XL/283/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.01.2022 12:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.01.2022 12:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 64