UCHWAŁA Nr XL/286/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku. Załącznik do projektu uchwały zawiera wykaz wydatków niewygasających oraz plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków. Środki finansowe  na wydatki niewygasające są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego, a wydatki na zadania ujęte są w wykonaniu budżetu za bieżący  rok budżetowy.
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XL/286/21
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.01.2022 12:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.01.2022 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 60