Zarządzenie Nr 0050.5.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów –   zwiększenie o 2.407,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zwiększenie o 2.407,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         58.061.053,00 zł      
        w tym dochody majątkowe                       12.230.049,47 zł
                     dochody bieżące                            45.831.003,53 zł
2.     wydatki         61.715.447,95 zł
        w tym wydatki majątkowe                 15.792.686,64 zł
                     wydatki bieżące                     45.922.761,31 zł    
3.    deficyt  budżetu    3.654.394,95 zł

    
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.5.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.02.2022 12:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.02.2022 12:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 31