Zarządzenie nr  0050.7.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie odmowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

 Odmawia się sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przyległej do działki nr 31/3, nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka  numer 30/2, (AM-2), o pow. 259 m2, położonej w obrębie Bukowina, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00082861/0.

§ 2

Traci moc § 1 ust. 1 zarządzenia nr 0050.202.2021 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.7.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.02.2022 10:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.02.2022 10:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 38