ZARZĄDZENIE Nr  0050.18.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 4 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany składu komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1, 2 i 4  Programu Współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2022 stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXVII/259/21 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się  komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy na 2022 rok w składzie:
1.    Hanna Jędrzejewska – przewodnicząca komisji
2.    Iwona Biernacik – zastępca przewodniczącej komisji
3.    Mariusz Fleszar – członek komisji
4.    Katarzyna Oczkowska – członek komisji
5.    Justyna Klich - członek komisji
6.    Elżbieta Ubik - członek komisji
7.    Rafał Greszta – członek komisji.

§ 2

Zasady działania Komisji Konkursowej określone zostały w § 12 Uchwały nr  XXXVII/259/21 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

§ 3

Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia po wykonaniu obowiązków określonych w § 12 Uchwały nr XXXVII/259/21 Rady Miejskiej z dnia 29 października  2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna


                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.18.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.03.2022 08:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.03.2022 08:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 38