Zarządzenie nr 0050.24.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 8 marca 2022r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 380/2, (AM-11)  o pow. 2372 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00083149/0 przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój pod: mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, inne usługi (dopuszcza się rodzaje usług np.: hotelarskie, gastronomi, rzemiosła usługowego itp. spełniające ograniczenia określone  w ustaleniach ogólnych dla strefy F), na części działki  nie  przewiduje się  innego użytkowania niż rolne lub leśne poza wydzielonymi terenami o określonych ustaleniach szczegółowych.

2.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w obrębie Słone, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 646, (AM-11)  o pow. 413 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00083353/3 przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój pod  NO.U oczyszczalnia ścieków komunalnych, inne usługi (dopuszcza się funkcje usługowo-produkcyjne nie wymagające stałego pobytu ludzi).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.24.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.03.2022 09:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.03.2022 09:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 40