Zarządzenie nr 0050.30.2022                           
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
         z dnia 23 marca 2022 roku       
   

w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

          Działając z urzędu, umarza się należność z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 3.131,00 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 436,74 zł po 1.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna


1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.30.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.03.2022 11:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.03.2022 11:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 26