Zarządzenie Nr 0050.48.2022
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 6  kwietnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia zużycia wody.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 630,47 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych 47/100), przysługującej od 1  z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia zużycia wody w lokalu przy ul. Zdrojowej w Kudowie-Zdroju, na 7 (siedem) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)    90,07 zł – płatne w terminie do 30.04.2022r.;
2)    90,07 zł – płatne w terminie do 31.05.2022r;
3)    90,07 zł – płatne w terminie do 30.06.2022r;
4)    90,07 zł – płatne w terminie do 31.07.2022r;
5)    90,07 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
6)    90,06 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
7)    90,06 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku  z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.48.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.04.2022 11:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.04.2022 11:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 24