Zarządzenie Nr 0050.62.2022
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia  29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów –   zwiększenie o 130.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zwiększenie o 130.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4.    Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5.    Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         61.125.206,01 zł      
        w tym dochody majątkowe                       12.411.662,14 zł
                     dochody bieżące                            48.713.543,87 zł
2.     wydatki         66.046.784,84 zł
        w tym wydatki majątkowe                 16.820.783,38 zł
                     wydatki bieżące                     49.226.001,46 zł    
3.    deficyt  budżetu    4.921.578,83 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.62.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2022 10:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.05.2022 10:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 38