Zarządzenie Nr 0050.65.2022
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 2.201,99 zł (słownie: dwa tysiące dwieście jeden złotych 99/100), przysługującej od   z tytułu opłat wynikłych z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2021 w lokalu przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju, na 36 (trzydzieści sześć) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.05.2022r;
2.    61,17 zł – płatne w terminie do 30.06.2022r
3.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.07.2022r;
4.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
5.    61,17 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
6.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;
7.    61,17 zł – płatne w terminie do 30.11.2022r
8.    61,17 zł płatne w terminie do 31.12.2022r;
9.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.01.2023r;
10.    61,17 zł – płatne w terminie do 28.02.2023r;
11.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.03.2023r;
12.    61,17 zł – płatne w terminie do 30.04.2023r
13.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.05.2023r;
14.    61,17 zł – płatne w terminie do 30.06.2023r;
15.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.07.2023r;
16.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.08.2023r;
17.    61,17 zł – płatne w terminie do 30.09.2023r;
18.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.10.2023r;
19.    61,17 zł – płatne w terminie do 30.11.2023r;
20.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.12.2023r;
21.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.01.2024r
22.    61,17 zł – płatne w terminie do 29.02.2024r;
23.    61,17 zł – płatne w terminie do 31.03.2024r;
24.    61,16 zł – płatne w terminie do 30.04.2024r;
25.    61,16 zł – płatne w terminie do 31.05.2024r;
26.    61,16 zł – płatne w terminie do 30.06.2024r;
27.    61,16 zł – płatne w terminie do 31.07.2024r;
28.    61,16 zł – płatne w terminie do 31.08.2024r;
29.    61,16 zł – płatne w terminie do 30.09.2024r;
30.    61,16 zł – płatne w terminie do 31.10.2024r
31.    61,16 zł – płatne w terminie do 30.11.2024r;
32.    61,16 zł – płatne w terminie do 31.12.2024r;
33.    61,16 zł – płatne w terminie do 31.01.2025r
34.    61,16 zł – płatne w terminie do 28.02.2025r;
35.    61,16 zł – płatne w terminie do 31.03.2025r;
36.    61,16 zł – płatne w terminie do 30.04.2025r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku   z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.65.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.05.2022 11:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.05.2022 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 28