Zarządzenie nr 0050.84.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu nr 272/1 (AM-8) o pow. 29 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00064843/6, położonej w obrębie Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo  dolnośląskie, od osoby fizycznej  na rzecz gminy Kudowa-Zdrój za cenę zawartą w porozumieniu zawartym w dniu 08.06.2022 r. pomiędzy osobą fizyczną, a gminą Kudowa-Zdrój.

§ 2.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, o której mowa w §1, t.j. opłatę notarialną i sądową, poniesie nabywca nieruchomości – gmina Kudowa-Zdrój.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 199/09 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: nabycia prawa własności działki bez zabudowań.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.84.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.06.2022 09:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.06.2022 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 27