ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 7 czerwca 2022 roku


w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju.

Na podstawie art. 10  ust. 1 pkt. 6 oraz art.57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Angelikę Woś – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju do zastępowania dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności w okresie od dnia 7 czerwca 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r.

§ 2.

Pani Angelika Woś podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju uprawniona jest do wykonywania czynności organizacyjno–administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, z wyłączeniem spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.83.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.06.2022 10:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.06.2022 10:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 21