Zarządzenie nr  0050.86.2022
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  10 czerwca 2022 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.


Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomość lokalową – lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Głównej 44 wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu, posadowionym na działce nr 644 (Am-10), o pow. 0,0207 ha, położonym w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczysta  nr SW1K/00039107/1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy  Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.86.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.06.2022 10:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.06.2022 10:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 22