Zarządzenie Nr 0050.94.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 z dnia 21 czerwca 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz §1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka
w Kudowie-Zdroju.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 0050.87.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.94.2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.06.2022 14:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:21.06.2022 14:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 28