Zarządzenie Nr 0050.92.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów –   zwiększenie o 77.132,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zwiększenie o 77.132,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.000,00 zł.
4.    Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych do wykonania w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5.    Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         63.265.438,24 zł      
        w tym dochody majątkowe                       12.686.662,14 zł
                     dochody bieżące                            50.578.776,10 zł
2.     wydatki         68.187.017,07 zł
        w tym wydatki majątkowe                 17.095.783,38 zł
                     wydatki bieżące                     51.091.233,69 zł    
3.    deficyt  budżetu    4.921.578,83 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.92.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.06.2022 13:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.06.2022 13:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 17