UCHWAŁA NR XLVII/323/2022
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
dnia 30 czerwca  2022 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok;
2)    sprawozdaniem finansowym gminy Kudowa-Zdrój za 2021 rok;
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu;
4)    informacją o stanie mienia gminy Kudowa-Zdrój;
5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
udziela się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój  absolutorium za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVII/323/2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.07.2022 08:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.07.2022 08:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 23