Zarządzenie Nr 0050.111.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  04 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów –   zwiększenie o 60.936,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zwiększenie o 60.936,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         63.673.525,82 zł      
        w tym dochody majątkowe                       12.890.162,14 zł
                     dochody bieżące                            50.783.363,68 zł
2.     wydatki         69.179.554,65 zł
        w tym wydatki majątkowe                 17.243.507,38 zł
                     wydatki bieżące                     51.936.047,27 zł    
3.    deficyt  budżetu    5.506.028,83 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.111.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.07.2022 09:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.07.2022 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 21