Zarządzenie Nr 0050.119.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) i w związku z § 4 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 90,00 zł netto + 23% VAT, za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju, w obrębie Stary Zdrój, oznaczonego jako część działki nr 27/10 (AM-2) o pow. 3,0 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.114.2022 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Aneta Potoczna


                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.119.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.07.2022 10:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.07.2022 10:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 22