Zarządzenie Nr 0050.121.2022
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu  opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 2.212,86   zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwanaście złotych złotych 86/100), przysługującej od 1 z tytułu opłat za świadczenia za zajmowany lokal mieszkalny położony przy ul. 1 Maja w Kudowie-Zdroju, na 4 (cztery) raty miesięczne.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1.    553,22 zł – płatne w terminie do 31.08.2022r;
2.    553,22 zł – płatne w terminie do 30.09.2022r;
3.    553,22 zł – płatne w terminie do 31.10.2022r;
4.    553,20 zł – płatne w terminie do 30.11.2022r;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.121.2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.07.2022 11:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.07.2022 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 19